Llei de protecció de dades     

Clàusula de sol·licitud de dades personals

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és Metges de Catalunya (NIF G-63.010.391), amb seu al carrer Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a, 08013 de Barcelona, telèfon 93 265 11 77 i correu electrònic info@metgesdecatalunya.cat.

En nom de l'organització, tractem la informació que ens faciliti per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat és recopilar en un fitxer totes les dades de les persones que signin el document a favor de la lluita per la recuperació i millora de la sanitat pública catalana, amb l’objectiu d’entregar-les posteriorment a la Generalitat de Catalunya.

Les dades proporcionades es conservaran durant el període de durada de la campanya i en un termini de dos anys un cop aquesta hagi finalitzat i s'hagi fet l'entrega de les signatures a les administracions corresponents.

La persona signant podrà reclamar en qualsevol moment la rectificació o supressió de les seves dades personals dirigint-se a Metges de Catalunya com a responsable de les mateixes al correu electrònic abans esmentat. Així mateix, les dades facilitades podran ser utilitzades per oferir serveis relacionats amb els sol·licitants.


Política de privacitat de Metges de Catalunya:  

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Finalitat

Incorporació en un fitxer on es recopilaran totes les signatures obtingudes a favor de la lluita per recuperar i millorar la sanitat pública catalana

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Persones destinatàries

Les dades només seran cedides a la Generalitat de Catalunya, a qui s’entregaran totes les signatures recollides

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen a la informació addicional. Podeu consultar la política de privacitat aquí.

Procedència

De la persona interessada

 

Informació addicional Política de privacitat de Metges de Catalunya:

EPÍGRAF

Informació bàsica
(1a capa/nivell bàsic)

Informació addicional
(2a capa/nivell addicional)

Persona responsable

(Del tractament)

 

Identitat de la persona responsable del tractament

Metges de Catalunya

 


Dades de contacte de la persona responsable


Metges de Catalunya

NIF: G-63.010.391

Adreça: Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a, 08013 de Barcelona

Telèfon: 93 265 11 77

Correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat

Identitat i dades de contacte de la persona responsable

Delegada de Protecció de Dades: Mercè Clarena Boix

Contacte de la Delegada de Protecció de Dades: dpd@metgesdecatalunya.cat

Finalitat

(Del tractament)

 

 

Descripció de les finalitats

Incorporació en un fitxer on es recopilaran totes les signatures obtingudes a favor de la millora de la sanitat pública catalana

 


Descripció ampliada de les fins del tractament

Les dades s’inclouran en un fitxer juntament amb les de la resta de persones signants del decàleg, que busca recuperar i millorar la sanitat pública.

 

Terminis o criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini de prescripció de l’acció, mentre es mantingui la relació o no se sol·liciti la seva supressió per la persona interessada.

Legitimació

(Del tractament)

 

Base jurídica del tractament
Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic o interès legítim

La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l'interessat. S'informarà a l'interessat que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració d'atorgat lliurement.

Persones destinatàries

(De cessions o transferències)

 

Previsió o no de cessions

Les dades només es cediran a la Generalitat de Catalunya


Destinataris i previsió de cessions:

Les dades només seran cedides a la Generalitat de Catalunya, a qui s’entregaran les signatures recollides un cop finalitzada la campanya.

Previsió de transferències, o no, a tercers països

No es realitzarà cap transferència de dades a tercers països.


Drets

(De les persones interessades)

 

Referència a l'exercici de drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

Com exercir els drets

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia de document oficial que l’identifiqui.

Procedència

(De les dades)

 

Font de les dades

De la persona interessada

 


Informació detallada de l'origen de les dades, fins i tot si procedeixen de fonts d'accés públic

De la persona interessada a través de:

- Formulari web

- Formulari en paper

 

Les categories de dades que es tracten són:

Dades no sensibles

-      Dades d'identificació (nom, cognoms i DNI)

-      Adreces electròniques